Information om gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening

64368009

Vad är en gemensamhetsanläggning?

En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i anläggningen. Exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband för data och television, trapphus och hissar.

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighets-föreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det enda sättet att komma ur samfällighetsföreningen som medlem är att sälja fastigheten.

Här hittar du beskrivnings av sambandet mellan gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

Lantmäteriets broschyrer

Varför samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en demokratisk organisation med godkända stadgar där varje delägare har rätt att påverka. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfällighetsförening.

Exempel på lagbestämmelser som underlättar förvaltningen:

  • Då banker får en mycket god säkerhet för lån till en samfällighetsförening, är det enkelt att låna pengar.
  • Föreningen har förmånsrätt vid fordran på belopp som uttaxerats (t.ex. kvartalsavgifter till samfällighetsföreningen) på ägare av delägarfastighet. Detta innebär att utmätning kan göras av fastighet genom kronofogden. Den/de lagfaren/lagfarna ägarna har betalningsansvar, dvs de som står på lagfarten.

Vad är en debiteringslängd för en samfällighetsförening?

En debiteringslängd anger storleken på medlemmarnas avgift till en samfällighetsförening, I debiteringslängden ska anges:

  • det totala belopp som ska uttaxeras
  • vad som ska betalas av varje medlem
  • när betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden. Läs mer här

Mer information om samfällighetsförening

Här hittar du mer information hos Lantmäteriet. Klicka här

Frågor och svar om samfällighetsförening

Unknown-3

Här får du veta mer på Villaägarnas hemsida. Klicka här här finns Lantmäteriets frågor och svar. Klicka här

Vad har vi för leverantörs avtal i Hylliedals samfällighetsförening?

Som leverantör av tv signal har vi avtal med Canal Digital Kabel (CDK) som löper på 5 år. Ownit som levererar bredband har ett avtal med samfällighetsföreningen på 5 år. Detta innebär att de val som fastighetsägare gjorts löper under dessa ramavtal under 5 år. Denna information har lämnats på informationsmöte samt föreningsstämma. (Valen finns i tabellen nedan)

När en överlåtelse av fastighet sker så tar den nya lagfarna ägaren/ägarna över betalningsansvar för det som avtalats med samfällighetsföreningen, dvs det som finns i debiteringslängden för gälland fastighet t.ex val C, 369:-/månad.  Säljaren har ingått detta avtal som överförs  till nya ägaren/na och bygger på underliggande leverantörs avtal som samfälligheten ingick vid detta tillfälle. Som delägare kan man alltså inte ändra det som överenskommet med samfällighetsföreningen.  Avtalen följer fastigheten med betalningsansvar för de som står på lagfarten. Det är viktigt att överlåtelser av fastighet anmäls till Bredablick. Klick här

De båda leverantörs avtalen gäller fr.o.m. 2014-12-01 och 5 år framåt t.o.m. 2019-11-30. Under denna tid kan inte ändringar göras mellan samfällighetsföreningen och delägare.

images

De val som var aktuella hösten 2014 finner du här och det antal delägare som krävdes för att få de rabatterade priser enligt nedan:

Beskrivning Kostnad Kommentar Val Månadskostnad
Modernisering av Nätet, dragning av Fiber in till varje fastighet. 184 kr Denna kostnad är den budgeterade kostnaden, och baserar sig på de kalkyler som är gjorda, vid en amortering av lånen på tio år.
Analog TV Signal till alla fastigheter. +65 kr Obligatorisk tjänst enligt tidigare servitut. A 249 kr
Bredband +85 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 250 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! B 334 kr Efteranslutning 4200 kr

 

Bredband plus Digital TV T-1 Bas +35 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år.  Minst 270 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! C 369 kr

Om nya fastighetsägareägare vill utöka med fler kanaler så görs detta direkt med CDK med hänvisning till Hylliedals samfällighetsförening för att erhålla rabatterat pris. Dessa tillägg debiteras på faktura direkt från CDK. Detta samma gäller även tjänster hos Ownit som högre bredbandshastighet eller bredbandstelefoni.

Weblogo2782175-binding-agreement-handshake-cartoon

Internet, TV och Telefoni via egen Fiber