Kategorier
Meddelande Nyheter

Brev från Telenor om ny TV-leverantör

Vi har fått lite information från Telenor under dagen, och det har även skickats ut post. Lite oklart om det skickats post till alla eller endast dem som tecknat extra kanaler direkt från Canal Digital.

Uppgiften är att det kommer att ske ett byte av TV-leverantör under v.9 (Månadsskiftet feb/mars). Canal Digital Kabel kommer att gå över till Bredbandsbolaget, vilket betyder att det blir Bredbandsbolaget som kommer stå för leveransen av vår kabel-TV efter det.

Uppdatering kommer att ske när vi fått mer information!

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Kategorier
Meddelande

ljus

Trevlig Helg önskar vi i styrelsen

Kategorier
Meddelande Nyheter

Återkoppling av Årsstämma 2016

images-2

Styrelsen tackar för förtroendet att driva Hylliedals Samfällighetsförening. Dagordningen gicks igenom enligt våra stadgar. Det beslutades att de priser som vi tar ut fortsätter att var desamma under 2016.  Resultatet från årsstämman återfinns i protokollet, se länk nedan. Likaså har ändringar gjorts i Styrelsen där vi tackade Arne Holm för hans arbete och hälsade 2 nya ledamöter och 1 ny suppleant välkomna. Klicka nedan för mer information.


Protokoll Årsstämma 2016 

Bokslut verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning

Kategorier
Meddelande

Årsredovisning 2015 samt avdragsgill del av ränta

Här finner ni nu bokslutet för år 2016 klicka här

Eftersom vi som medlemmar i samfälligheten finns det möjlighet till att göra avdrag för den ränta. Den ränta som avses är för de tre lån som vi har i Svenska Handelsbanken.

Det vill säga varje andel per fastighet uppgår till 315:- i erlagd ränta för 2016. Detta kan justeras på er deklaration enligt skatteverkets anvisningar för att göra ändringar. För mer information klicka här!

SkatteverketLogo

Kategorier
Meddelande

Valberedningen behöver nomineringar!

Inför kommande period, så har en av våra sittande styrelseledamöter, samt bägge våra suppleanter meddelat att de inte ställer upp för omval. Dessa poster måste vi därför göra allt för att försöka fylla, så kan du tänka dig att sitta med i styrelsen, eller som suppleant så tveka inte att höra av dig till valberedningen.

Tidigare erfarenhet av ekonomi eller föreningsverksamhet är förstås önskvärt, men absolut inget krav. Vårat fiberbygge är färdigt, och tjänsteavtalen med CDK och Ownit löper flera år till, så just nu är det ganska lugnt, och således ett ypperligt tillfälle att starta om du haft funderingar på ett förtroendeuppdrag tidigare. Det mesta administrativa hjälper Bredablick till med, men det behövs en så bred styrelse som möjligt så att de uppgifter som måste hanteras kan delas upp, och så att vi kan säkra en kontinuitet i arbetet.

Nuvarande styrelse sammansättning

9999

Kontakta Valberedningen

Kategorier
Meddelande

God Jul och Gott Nytt År


godjul

Vi vill önska alla våra delägare i samfälligheten en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!

Hälsningar

Styrelsen

Kategorier
Meddelande

Valberedningen söker styrelseledamöter

st

Valberedningen söker kvinnor och män för att vara med i vår samfäldighets styrelse. Mer information hittar du här om samfälligheten och verksamheten. Vi hoppas att du skall finna det intressant att vara med och driva samfälligheten vidare.

Det viktigt att vi alla tar ansvar och ställer upp som ledamot/suppleant några år var. Samfälligheten innefattar lite drygt 300 hushåll så det bordet inte vara svårt att ha ett kontinuerligt flöde i vår styrelse med nya styrelseledamöter och nya krafter. Passa på att anmäl dig  här eller föreslå en person.

Hälsningar

valberedningen

Kategorier
Meddelande

Fastighetsägare byte

Unknown

Vi vill  påminna om vikten att anmäla byte av ny fastighetsägare  enligt de instruktioner som vi beskriver på hemsidan. Detta för att   registreringskostnad samt kommande fakturor skall gå till ny lagfaren/na ägare. På så vis undviks påminnelseavgifter när fakturan hamnar i tid hos nya ägare.

Klicka här för mer information!

Hälsningar styrelsen

images

Kategorier
info Meddelande

Information om avbrott 29 oktober

19982805-3d-white-people-as-road-worker-man-construction-worker

Då VA-syd skall utföra ett arbete i Djupadalsparken är Telenor/Canal Digital kabel-TV tvingade att flytta sina ledningar.Detta kommer att påverka Kabel-TV, Bredband och telefoni tjänsterna.

Den 29 oktober 2015 mellan klockan 08.00 – 17.00 kommer samtliga ovanstående tjänster att stängas ner.

Vi hoppas att ni har överseende med detta som ligger utanför vår kontroll.

Med vänlig hälsning

Web

 

Kategorier
Kallelser Meddelande

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015

Unknown-1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Delägarna i Hylliedals samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid och plats
8 april 2014 kl. 19.00 i Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61,         216 14 Limhamn

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.


 

Dagordning

1  val av ordförande för stämman

2  val av sekreterare för stämman

3  val av två justeringsmän tillika rösträknare

4  styrelsens och revisorernas berättelser

5  ansvarsfrihet för styrelsen

6  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7  ersättning till styrelsen och revisorerna

8  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Utgår.

9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: Inte aktuellt

10 val av revisorer och suppleanter

11 fråga om val av valberedning

12 övriga frågor

13 Stämmoprotokollet hålles tillgängligt på vår hemsida.

Om ni har övriga frågor är vi tacksamma om ni meddelar dessa frågor innan stämman här

Varmt välkomna!
Klicka här för Årsbokslut 2014