Kategorier
Årsstämma Meddelande Viktig Information

Protokoll från Årsstämman 7 juni 2021

Protokollet finns här för nerladdning.

Sammanfattningsvis är basavgiften oförändrat

150kr/månad eller 1800kr/år

för verksamhetsåret 1/7-2021 till 30/6-2022

Kategorier
Årsstämma Kallelser

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Hylliedals Samfällighetsförening

På grund av pandemin kommer årsmötet att avhållas genom ombudsförfarande genom fullmakt- dvs utan fysiskt närvaro. Se separat infobrev via epost.

Datum den 7 juni 2020 kl. 19.00
Plats: Konferensrum, Hylliesportcenter endast styrelse, suppleant, valberedning, revisor samt ombud åt medlemmerna.

Rösta genom ditt ombud. Han kommer att rösta enligt en underskriven och daterad fullmakt – som kan hämtas här. Glöm inte att skriva in fastighetsbeteckning/adress 😉Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
§ 16 Dagordning vid stämma:
1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän
4 Styrelsens och revisorernas berättelser
5 Ansvarsfrihet för styrelsen
6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 Ersättning till styrelsen och revisorerna
8 Styrelsens förslag till Inkomst-,Utgiftsstat samt Debiteringslängd
9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 Val av revisorer och suppleanter
11 Fråga om val av valberedning
12 Övriga frågor. Styrelsen har inga övriga frågor att ta upp eller informera om.
13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Anonymiserad kopia på Debiteringslängd och Utgifts-Inkomststat, Valberedningens förslag samt Förvaltnings- och Revisionsberättelse.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Hylliedals Samfällighetsförening

Malmö 16 Maj 2021