Kategorier
Meddelande Nyheter

Återkoppling av Årsstämma 2016

images-2

Styrelsen tackar för förtroendet att driva Hylliedals Samfällighetsförening. Dagordningen gicks igenom enligt våra stadgar. Det beslutades att de priser som vi tar ut fortsätter att var desamma under 2016.  Resultatet från årsstämman återfinns i protokollet, se länk nedan. Likaså har ändringar gjorts i Styrelsen där vi tackade Arne Holm för hans arbete och hälsade 2 nya ledamöter och 1 ny suppleant välkomna. Klicka nedan för mer information.


Protokoll Årsstämma 2016 

Bokslut verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning

Kategorier
Kallelser

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2016

Unknown-1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Delägarna i Hylliedals samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 13 April 2016, kl 19:00

Plats:  Hyllie Kyrka, Gamlegårdsvägen 34

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.

protokoll

§ 16 Dagordning vid stämma:
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt på  hemsidan

Om ni har övriga frågor under punk 12 i dagordningen är vi tacksamma om ni meddelar dessa frågor innan stämman här

Varmt välkomna!
Klicka här för Årsbokslut 2015 ( uppdateras när det är klart!)
bokslur

 

Kategorier
Kallelser

Kallelse till extra föreningsstämma

Hylliedals samfälldhets styrelse kallar till en extra föreningsstämma för fastställande av debiteringslängden för år 2016. Det vill säga priset för det abonnemang du har genom samfälligheten skall bestämmas.

Dagordning

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
5. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt                    (Hos ordf Lars Nemeth, Höskrindegatan 9, 216 21 Malmö)

 

Styrelse föreslår oförändrad debitering. Priset som gäller under 2015 skall gälla även under 2016. Du är välkommen att få kopia av debiteringslängd, inkomst och utgiftsstat genom att kontakt tas med Peggy Kreznar på Bredablick Förvaltning telefon 040-600 96 06 eller e-mail peggy.kreznar@bblick.se

Resultatrapport

Balansrapport

Debitering föreslagen enligt nedan:

Beskrivning Kostnad Kommentar Val Månadskostnad
Modernisering av Nätet, dragning av Fiber in till varje fastighet. 184 kr Denna kostnad är den budgeterade kostnaden, och baserar sig på de kalkyler som är gjorda, vid en amortering av lånen på max 15  år.
Analog TV Signal till alla fastigheter. +65 kr Obligatorisk tjänst enligt tidigare servitut. A 249 kr
Bredband +85 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år. Minst 250 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! B 334 kr
Bredband plus Digital TV T-1 Bas +35 kr Valbar tjänst, avtal tecknas på 5 år.  Minst 270 måste teckna sig för att priset ska vara gällande! C 369 kr

Möte är den 29:e september kl 19:00.

OBS ny plats: 

Hyllie Kyrkas Församlingssal, Gamlegårdsvägen 34, 216 20 Malmö

12038027-personnages-de-dessins-animes-orange-derriere-une-table-ronde

Hälsningar

Styrelsen