Kategorier
Kallelser Meddelande

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015

Unknown-1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Delägarna i Hylliedals samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid och plats
8 april 2014 kl. 19.00 i Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61,         216 14 Limhamn

Anmälan
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.


 

Dagordning

1  val av ordförande för stämman

2  val av sekreterare för stämman

3  val av två justeringsmän tillika rösträknare

4  styrelsens och revisorernas berättelser

5  ansvarsfrihet för styrelsen

6  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7  ersättning till styrelsen och revisorerna

8  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Utgår.

9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: Inte aktuellt

10 val av revisorer och suppleanter

11 fråga om val av valberedning

12 övriga frågor

13 Stämmoprotokollet hålles tillgängligt på vår hemsida.

Om ni har övriga frågor är vi tacksamma om ni meddelar dessa frågor innan stämman här

Varmt välkomna!
Klicka här för Årsbokslut 2014

Av Tony Lindberg

Styrelsemedlem i Hylliedals samfällighet