Årsstämma 2019

Kallelse till ordinarie årsstämma i Hylliedals Samfällighetsförening

Plats: Folkets Hus Limhamn

Datum & tid: 2019-05-15 klockan 19:00

Anmälan: 
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig,  daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.

§ 16 Dagordning vid stämma:
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt        debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt på  hemsidan

Under punkt 6 framställer styrelsen förslag till nya tjänsteval enligt det utskick som ni fått angående nya tjänsteval för 2019 där vi vill ha mandat att teckna dessa avtal gemensamt på tre år.

Under punkt 8, framställer styrelsen en rekommendation om att debiteringslängden för Basavgiften föreslås att sänkas från nuvarande 150:- per månad till 120:- per månad från och med 2019-07-01.

Kopia på debiteringslängden i helhet, samt inkomst och utgiftsstat finns att tillgå hos Ordföranden eller genom att kontakta  styrelsen via hemsidan.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Hylliedals Samfällighet