Årsstämma 2020

Kallelse till ordinarie årsstämma i Hylliedals Samfällighetsförening

Plats: Församlingssalen i Hyllie Kyrka,

Datum & tid: 1 april 2020 klockan 19:30 Gamlegårdsvägen 34, 216 20 Malmö

Anmälan: 
Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig,  daterad fullmakt. Ombud kan endast ha 1 fullmakt.

§ 16 Dagordning vid stämma:
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän
4 Styrelsens och revisorernas berättelser
5 Ansvarsfrihet för styrelsen
6 ramställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt        debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt på  hemsidan

Under pkt 8: Styrelsens förslag är oförändrad avgift.

Såväl Årsredovisning som Debiteringslängden samt Utgift- Inkomststat finns att tillgå hos Ordföranden.

Då vi befinner oss mitt i en galopperande pandemi kan en försämring av läget möjligtvis leda till att årsstämman får skjutas på framtiden. I så fall kommer vi att meddela detta här på vår hemsida .

Varmt välkomna!

Styrelsen för Hylliedals Samfällighetsförening